Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

5.4.2. Nodrošināt vides monitoringa kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

5.4.2.2. Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Tiešās pārvaldes iestādes, valsts kapitālsabiedrības un atvasinātas publiskas personas, kas veic vides monitoringu un kontroli, vides informācijas apkopošanu, apstrādi un uzkrāšanu, kā arī sabiedrības informēšanas pasākumus vides investīciju jomā.

Mērķa grupa:

Visa sabiedrība, valsts iestādes, pašvaldības un citas atvasinātas publiskas personas, komersanti, biedrības un nodibinājumi.

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Vides monitoringa un kontroles sistēmu tehniskā nodrošinājuma iegādes un infrastruktūras attīstība, kartogrāfisko materiālu un datu iegāde. Nacionālas nozīmes informācijas un izglītības centru pilnveidošana sabiedrības informēšanas, izglītošanas un iesaistes aktivitātes.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

14 146 960

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 859, 20.12.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 5.4.2.

Piezīmes:

Projektu iesniegumu atlase

Papildu informācija