Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

5.4.2. Nodrošināt vides monitoringa kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

5.4.2.1. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Dabas aizsardzības pārvalde

Mērķa grupa:

Dabas un vides aizsardzības, uzraudzības un kontroles institūcijas, biedrības un nodibinājumi, kas darbojas dabas aizsardzības jomā, pašvaldības, iedzīvotāji un komersanti.

Mērķis

Pasākuma mērķis ir sagatavot priekšnoteikumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai, veicot Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanu, iegūtās pamatinformācijas analīzi, kā arī izstrādājot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānus un īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plānus.

Atbalstāmās darbības:

Pasākuma ietvaros atbalstāmās darbības bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai ir:

1. dabas aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kuras saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 9. oktobra noteikumu Nr. 686 "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību" 3. punktu iekļautas to īpaši aizsargājamo dabas teritoriju prioritārajā sarakstā, kurām nepieciešama dabas aizsardzības plānu izstrāde;

2. aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām sugām, kuras saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 5. panta 4. punktu iekļautas to īpaši aizsargājamo sugu prioritārajā sarakstā, kurām nepieciešama aizsardzības plānu izstrāde;

3. Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšana (tai skaitā ekspertu instruktāža aizsargājamo biotopu inventarizācijā), pašvaldību un zemes īpašnieku informēšana, datu ievadīšana dabas datu pārvaldības sistēmā saskaņā ar aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodiku, kuru izstrādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un publicē savā tīmekļvietnē;

4. Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas kvalitātes pārbaude saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodiku, iegūtās informācijas analīze un kompleksa vērtējuma sagatavošana par biotopu teritoriālo izplatību un kvalitāti valstī;

5. Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu teritoriālās izplatības un kvalitātes apzināšanas rezultātā iegūto datu digitalizēšana, dabas datu pārvaldības sistēmas tehniskā aprīkojuma pilnveide iegūto datu digitalizēšanai un uzkrāšanai;

6. projekta vadība.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

8 075 000

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.150 08.03.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 5.4.2.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?