Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

5.4.1. Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

5.4.1.1. Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Pašvaldības

Mērķa grupa:

Pašvaldības, aizsargājamo teritoriju apmeklētāji, valsts iestādes, kas nodrošina dabas un biotopu aizsardzību, biedrības un nodibinājumi

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Infrastruktūras rekonstrukcija un izbūve, saskaņā ar Natura 2000 teritoriju Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāniem.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

3 400 000

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 514 02.08.2016.

Apstiprinātie kritēriji
Piezīmes:

Projektu iesniegumu atlase

Papildu informācija