Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs – pašvaldība, pašvaldības iestāde, tai skaitā aģentūra, kā arī kapitālsabiedrība, kurai ar pašvaldību noslēgts līgums par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.

Mērķa grupa:

Iedzīvotāji, ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, pašvaldības.

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Atbalstāma normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem atbilstošu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības un izmantošanas nodrošināšanai.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

126 574 186

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 403 21.06.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 5.3.1.

Piezīmes:

Projektu iesniegumu atlase

Papildu informācija