Drukāt
              
Fonds:KF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

5.2.1. Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

5.2.1.1. Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība

Projektu iesniegumu atlases veids:APIA
Finansējuma saņēmēji:

Pašvaldības un to iestādes, komersanti.

Mērķa grupa:

Iedzīvotāji, saimnieciskās darbības veicēji, pašvaldības un visa sabiedrība kopumā.

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība, tai skaitā, atkritumu dalītas vākšanas punktu un laukumu izveide un aprīkošana, kā arī sabiedrības informēšanas pasākumi.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

5 478 088

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 494 26.07.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 5.2.1.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?