Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"

Mērķa grupa:

Iedzīvotāji plūdu apdraudētajās Latvijas lauku teritorijās un polderu platībās.

Mērķis

Specifiskā atbalsta īstenošanas mērķis ir samazināt plūdu apdraudējumu valstij piederošo hidrobūvju aizsargātajās un regulēto potomālo upju piegulošajās platībās, tā veicinot uzņēmējdarbības attīstību, uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī palielinot dabas teritoriju vērtību, pievilcīgumu un produktīvu izmantošanu Latvijas lauku teritorijās.

Atbalstāmās darbības:

Specifiskā atbalsta īstenošanā ir atbalstāmas šādas darbības:
1. esošo valsts meliorācijas sistēmu – hidrotehnisko būvju – pārbūve un atjaunošana;
2. potomālo upju regulēto posmu atjaunošana un pārbūve;
3. dabiskas teritorijas (zaļās infrastruktūras) pilnīga vai daļēja atjaunošana un videi draudzīgu meliorācijas sistēmas vides elementu izmantošana plūdu riska novēršanai.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

36 881 516

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.19 05.01.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 5.1.2.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?