Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

1.kārtā - Pašvaldība, kas saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām pašvaldību autonomajām funkcijām nodrošina pretplūdu pasākumus savā administratīvajā teritorijā.

2.kārtā - Pašvaldības, iestādes vai komersanti, kuriem, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem  vai deleģējuma līgumu, ir jānodrošina pretplūdu pasākumi.

Mērķa grupa:

Pašvaldība, tās iedzīvotāji un komersanti

Mērķis

1. atlases kārtas mērķis ir pielāgoties klimata pārmaiņām, samazinot augstu plūdu risku, un nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, kā arī saimnieciskās darbības konkurētspēju un turpmāku pastāvēšanu.

Atbalstāmās darbības:

Atlases kārtas ietvaros plūdu apdraudēto teritoriju aizsardzībai atbilstoši Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālajai programmai 2008.–2015. gadam ir atbalstāma:
1. esošo hidrotehnisko būvju, tehnoloģisko iekārtu un pārgāžņu pārbūve un atjaunošana;
2. jaunu pretplūdu aizsargbūvju būvniecība, ja to ierīkošana pamatota ar hidroloģiskiem un hidrauliskiem aprēķiniem;
3. virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūras būvju būvniecība un pārbūve;
4. dabiskas teritorijas (zaļā infrastruktūra) pilnīga vai daļēja atjaunošana un "zaļo" risinājumu izmantošana plūdu risku novēršanai;
5. vides nosacījumu integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos ("zaļais publiskais iepirkums").

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

1.kārtā - 1 114 221;

2.kārtā - 27 823 584;

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.71 10.02.2015. (1.kārtai)

Apstiprinātie kritēriji

SAM 5.1.1.

Piezīmes:

SAM plānotas 2 kārtas.

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?