Oups
Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

1.1.1. Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

1.1.1.3. Inovācijas granti studentiem

Projektu iesniegumu atlases veids:APIA
Finansējuma saņēmēji:

Augstskolas

Mērķa grupa:

Augstākās izglītības institūcijas, studējošie, komersanti

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Atbalsts studentu, centralizējot atbalstu caur augstākās izglītības institūcijam, jo īpaši STEM, medicīnas un radošo industriju jomās, pētniecības un inovācijas projektu īstenošanai jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei, inovatīvu risinājumu izstrādei praktisku nozares vai sabiedrības problēmu risināšanai, tajā skaitā materiāltehniskais atbalsts, lai nodrošināt kvalitatīvu speciālistu īpatsvara palielinājumu un veicināt problēmu risināšanu ar turpmāko praktisko pielietojamu. Tiks atbalstīti projekti, kas sniedz ieguldījumus Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā un specializācijas jomu attīstībā.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

28 900 000

Saistošie noteikumi:
Apstiprinātie kritēriji

SAM 1.1.1.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?