Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

4.2.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

4.2.1.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Attīstības finanšu institūcija (AFI)

Mērķa grupa:

Dzīvokļu īpašnieki

Mērķis

Pasākuma mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu un viedas energovadības un atjaunojamo energoresursu izmantošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

Atbalstāmās darbības:

Finansējumu "Altum" projekta ietvaros piešķir:

1. atbalsta nodrošināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai grantu veidā saskaņā ar MK noteikumu nosacījumiem;

2. "Altum" projekta vadības un īstenošanas un konsultatīvā atbalsta nodrošināšanai:

  • konsultāciju sniegšanai dzīvokļu īpašniekiem ar pilnvarotās personas starpniecību;
  • energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskās dokumentācijas izvērtēšanai;
  • sabiedrības informēšanai;
  • datu un informācijas iegūšanai un uzkrāšanai, dokumentācijas iegūšanai un uzglabāšanai;
  • granta pieteikumu pieņemšanai, vērtēšanai un grantu piešķiršanai, izsniegšanai, uzskaitei un piešķirtā atbalsta uzraudzībai.

Finansējumu "Altum" projekta ietvaros nepiešķir ar finanšu instrumenta īstenošanu saistītām darbībām, kā arī grantiem un "Altum" projekta vadības un īstenošanas, un konsultatīvā atbalsta izmaksām, kas nav piešķirtas atbilstoši MK noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām.

Finanšu instrumenta ietvaros atbalstāmās darbības ir finanšu instrumenta īstenošana un pārvaldīšana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

141 499 999

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.160 15.03.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 4.2.1.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?