Drukāt
              
Fonds:KF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:APIA
Finansējuma saņēmēji:

Sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti

Mērķa grupa:

Sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, kas veic saimniecisko darbību apstrādes rūpniecības nozarēs

Mērķis

Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē

Atbalstāmās darbības:

Apstrādes rūpniecības komersantu ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, ēku energosertifikācija un būvdarbi energoefektivitātes palielināšanai, jaunu un efektīvu AER izmantojošu siltumenerģijas ražošanas un ūdens sildīšanas iekārtu iegādei un uzstādīšanai.

Finansējumu piešķir:
1) ēku energoefektivitāti paaugstinošu pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšanai;
2) energoefektivitātes paaugstināšanai esošajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās;
3) energoefektīvāku ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei, kas aizstāj esošās ražošanas tehnoloģiskās iekārtas;
4) ēkas inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei;
5) atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanai;
6) projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanai;
7) projekta vadības un uzraudzības nodrošināšanai.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

32 555 030

Saistošie noteikumi:

Ministru kabineta noteikumi Nr.590 06.09.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 4.1.1.

Piezīmes:

Projektu iesniegumu iesniegšana no 2016. gada 13. decembra līdz 2017.gada 12. maijam

Atlases dokumenti, materiāli>

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?