Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

3.4.2. Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Valsts Kanceleja, Valsts administrācijas skola

Mērķa grupa:

Valsts pārvaldes iestādēs nodarbinātie, kuriem ir ietekme uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, sakārtošanu un administratīvā sloga mazināšanu mazajiem un vidējiem komersantiem, kā arī uz korupcijas un ēnu ekonomikas riska mazināšanu.

Mērķis

Specifiskā atbalsta mērķis ir nodrošināt valsts pārvaldes iestādēs nodarbināto profesionālo pilnveidi un veicināt komercdarbības vides sakārtošanu, ēnu ekonomikas un korupcijas mazināšanu.

Atbalstāmās darbības:

Specifiskā atbalsta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:
1. mācību vajadzību apzināšana un izvērtēšana;
2. profesionālo kompetenču attīstīšanas programmu, mācību moduļu, metodiku, rokasgrāmatu un materiālu izstrāde un pilnveidošana, labās prakses piemēru apkopošana un publicēšana;
3. apmācību, semināru, konferenču un pieredzes apmaiņas organizēšana un īstenošana, tai skaitā ārpus Eiropas Savienības;
4. apmācību rezultātu izvērtējumi un dalībnieku apmierinātības aptaujas;
5. apmācību nodrošināšanai nepieciešamo datubāzu pilnveidošana un pielāgošana;
6. mācību dokumentu un mācību materiālu vadības sistēmas izveide un pilnveidošana;
7. projekta informācijas un publicitātes nodrošināšana;
8. izveidoto mācību moduļu un programmu pirmreizējā sertificēšana un licencēšana;
9. komersantu, nevalstisko organizāciju un sabiedrības salīdzinošais vērtējums par valsts pārvaldes profesionālās pilnveides progresu un kapacitāti uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, administratīvā sloga mazināšanas un korupcijas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā;
10. projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

8 067 683

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.389 14.07.2015.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 3.4.2.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?