Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:
  • Nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība - 1. atlases kārtā
  • Reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība - 2. atlases kārtā
  • Novada pašvaldība, kas atrodas ārpus MK noteikumu 25.1. un 25.2. apakšpunktā minētajiem nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem - 3. atlases kārtā
Mērķa grupa:

Mazie (sīkie) vai vidējie komersanti

Mērķis

Specifiskā atbalsta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz mazo (sīko) un vidējo komersantu bez valsts vai pašvaldību kapitāla daļas, individuālo komersantu, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecību (turpmāk – komersants) vajadzībām.

Atbalstāmās darbības:

Projektā iekļauj šādas atbalstāmās darbības, kas sekmē MK noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto iznākuma rādītāju sasniegšanu un ietver investīcijas publiskas personas, sadales sistēmas operatora vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai turējumā esošas un komercdarbības atbalstam paredzētas publiskās infrastruktūras attīstībai un pieejamībai reģionos (ārpus Rīgas pilsētas) saskaņā ar pašvaldības attīstības programmā (tai skaitā novadu teritorijās ārpus attīstības centriem) noteikto:
1. industriālo pieslēgumu ierīkošana un to saistītās jaudas palielināšana;
2. ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana;
3. komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras attīstīšana;
4. teritorijas labiekārtošana;
5. publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;
6. projekta vadības nodrošināšana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

64 219 292 euro (tai skaitā virssaistību finansējums – 5 202 550 euro)

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.593 13.10.2015.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 3.3.1.

Piezīmes:

Projekta iesniedzējs:
1. pirmajā atlases kārtā ir nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība – Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras un Ventspils pilsētas pašvaldība vai tās izveidota iestāde, vai šajā apakšpunktā minētās pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, vai brīvostas pārvalde, vai speciālās ekonomiskās zonas pārvalde;
2. otrajā atlases kārtā ir reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība – Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Krāslavas, Kuldīgas, Limbažu, Līvānu, Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Saldus, Siguldas, Smiltenes, Talsu, Tukuma un Valkas novada pašvaldība vai tās izveidota iestāde, vai šajā apakšpunktā minētās pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi;
3. trešajā atlases kārtā ir novada pašvaldība, kas atrodas ārpus MK noteikumu 25.1. un 25.2. apakšpunktā minētajiem nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem, vai tās izveidota iestāde, vai šajā apakšpunktā minētās pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi.

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?