Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

3.2.1. Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

3.2.1.1. Klasteru programma

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Biedrības, nodibinājumi

Mērķa grupa:

Mazie un vidējie komersanti (MVK), pētniecības un izglītības iestādes, NVO, valsts institūcijas

Mērķis

Pasākuma mērķis ir veicināt komersantu un pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizāciju un citu institūciju sadarbību vietējā un starptautiskajā līmenī, tādējādi veicinot komersantu konkurētspējas celšanu, palielinot eksporta apjomu un augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu īpatsvaru eksportā, kā arī inovācijas un jaunu produktu veidošanos.

Atbalstāmās darbības:

Atbalsts klasteru attīstībai, kas ietver pasākumu koordinēšanu, starptautiskās sadarbības veicināšanu, atpazīstamības un mārketinga pasākumus, pakalpojumus klastera dalībniekiem, sadarbību ar izglītības un zinātniskajām institūcijām.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

6 200 001

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.205 05.04.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 3.2.1.

Piezīmes:

Pasākuma gala labuma guvēji ir sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?