Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

3.2.1. Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

3.2.1.2. Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)

Mērķa grupa:

MVK (komersanti, kooperatīvās sabiedrības (tai skaitā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība), zemnieku vai zvejnieku saimniecības, individuālie uzņēmumi, biedrības, nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk – Regula Nr. 651/2014), 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskas darbības).)

Mērķis

Pasākuma mērķis ir veicināt nozaru starptautisko konkurētspēju, atbalstot uzņēmējdarbību un ieiešanu ārvalstu tirgos, nodrošinot Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbību un attīstot Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju prioritārajos tūrisma sektoros (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms).

Atbalstāmās darbības:

Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas MK noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja darbības:
1. nacionālo stendu organizēšana starptautiskās izstādēs ārvalstīs;
2. uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi:

  • Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbības nodrošināšana;
  • sagatavošanās pasākumu organizēšana ieiešanai jaunos ārējos tirgos (starptautisko izstāžu stendi, semināri, konferences, preses konferences, tirdzniecības misijas, Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītes, starptautiskas mārketinga kampaņas, prezentācijas, degustācijas, iepircēju un žurnālistu vizītes Latvijā un tirgus pētījumu iegāde) un finansējuma saņēmēja dalība šajos pasākumos;
  • 14.2.3. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai;

3. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai starptautiskās izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs un dalībai ar uzņēmējdarbību saistītās individuāli izvēlētās konferencēs un semināros ārvalstīs;
4. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai tirdzniecības misijās un Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs;
5. konsultatīvā atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai MK noteikumu 14.1., 14.2., 14.3. un 14.4. apakšpunktā minēto darbību ietvaros;
6. projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

51 802 900

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.678 01.12.2015.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 3.2.1.

Piezīmes:

Gala labuma guvēji: komersanti

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?