Oups
Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

1.1.1. Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Mērķa grupa:

Zinātniskās institūcijas, zinātnieki, augstākās izglītības institūcijas, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēti komersanti

Mērķis

Pasākuma mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Atbalstāmās darbības:

Finansējuma saņēmējs pasākuma ietvaros nodrošina pēcdoktorantu pētniecības atbalsta pasākumu īstenošanu, pētniecības pieteikumu atlasi, vērtēšanu un līgumsaistību izpildes uzraudzību, īstenojot šādas darbības:
1. nodrošina projekta iesnieguma izstrādi un iesniegšanu Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" Marijas Sklodovskas-Kirī programmas aktivitātē "Līdzfinansējums reģionālajām, nacionālajām un starptautiskajām programmām (COFUND)", lai piesaistītu finansējumu pētniecībai un mācību un karjeras attīstībai;
2. nodrošina ārvalsts pēcdoktorantu apzināšanu un piesaisti Latvijas zinātniskajām institūcijām vai komersantiem;
3. izstrādā un īsteno stratēģiju atbalstīto pēcdoktorantu iesaistei zinātnes komunikācijas aktivitātēs;
4. nodrošina organizatorisko atbalstu pēcdoktorantu mācību pasākumu īstenošanai;
5. vismaz reizi gadā, kamēr pieejams finansējums, nodrošina pētniecības pieteikumu atlasi un vērtēšanu, ievērojot MK noteikumu 14.3. apakšpunktu;
6. nodrošina konsultatīvo un metodisko atbalstu pētniecības pieteikumu iesniedzējiem visos pētniecības pieteikuma īstenošanas posmos:

  • nodarbinātības un darba laika uzskaites jautājumos;
  • finanšu un ar iepirkumu procedūrām saistītos jautājumos;
  • pētniecības pieteikuma sagatavošanas un īstenošanas jautājumos, tai skaitā atbilstībai Latvijas viedās specializācijas stratēģijai;

7. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus par finansējuma saņēmēja projekta un pētniecības pieteikumu īstenošanu;
8. nodrošina līgumu slēgšanu ar pētniecības pieteikumu iesniedzējiem par pētniecības pieteikumu īstenošanu;
9. nodrošina pētniecības pieteikumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma plānošanu un piešķiršanu;
10. veic pētniecības pieteikumu īstenošanas uzraudzību, tai skaitā:

  • pārbauda ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu atbilstību MK noteikumu 2.1. un 2.4. apakšpunktā minētajiem kritērijiem;
  • nodrošina pētniecības pieteikumu vidusposma un gala rezultāta zinātniskās kvalitātes vērtēšanu, ko veic Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē iekļauti eksperti;

11. nodrošina pētniecības pieteikumu īstenošanas kontroli pētniecības pieteikumu īstenošanas vietā pētniecības pieteikumu īstenošanas laikā un pēcuzraudzības periodā;
12. izveido elektronisko platformu pētniecības pieteikumu iesniegumu un pārskatu iesniegšanai;
13. nodrošina projekta vadību un īstenošanu.


Pēcdoktorants pētniecības pieteikuma ietvaros var īstenot šādas atbalstāmās darbības:
1. pētniecība, kas ietver vienu no šādām kategorijām:

  • fundamentālais pētījums;
  • rūpnieciskais pētījums;

2. tādu tehnoloģiju tiesību (nemateriālo aktīvu) iegūšana, apstiprināšana un aizstāvēšana, kuras izriet no MK noteikumu 33.1. apakšpunktā veiktās darbības (turpmāk – tehnoloģiju tiesību aizsardzība), ja attiecināms;
3. zināšanu un tehnoloģiju pārnese – zinātnisko rakstu un publikāciju publicēšana, pētījumu rezultātu prezentēšana konferencēs un semināros, kā arī citu zināšanu pārvaldības pasākumu īstenošana;
4. pētniecības pieteikuma īstenošanā iesaistītā pēcdoktoranta:

  • kompetenču pilnveide (mācības);
  • starptautiskā mobilitāte un tīklošanās.
Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

54 424 846

Saistošie noteikumi:

MKN NR.50 19.01.2016

Apstiprinātie kritēriji

SAM 1.1.1.

Piezīmes:

Pieteikšanās pasākumam 18.03.2016. - 17.05.2016.

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?