Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

3.1.2. Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

3.1.2.1. Riska kapitāls

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

VAS Attīstības finanšu institūcija ALTUM

Mērķa grupa:

Mazie un vidējie komersanti (MVK)

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Finansējums straujas izaugsmes MVK un jaunu inovatīvu MVK izveidei, nodrošinot riska kapitāla investīcijas tādos MVK, kuros neiegulda tradicionālie finansētāji pārāk augsta riska dēļ.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

45 000 000

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 518 02.08.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 3.1.2.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?