Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

3.1.1. Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

3.1.1.6. Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Latvijas invstīciju un attīstības aģentūra (LIAA)

Mērķa grupa:

Mazie un komersanti (MVK), komercdarbības uzsācēji, pašnodarbinātas personas, fiziskas personas (ideju autori), t.sk. radošo industriju jomā.

Mērķis

Pasākuma mērķis ir atbalstīt jaunu dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot gala labuma guvējiem uzņēmējdarbībai nepieciešamās konsultācijas, apmācības un pasākumus par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu, vidi (telpas) un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām. Pasākuma ietvaros atbalstu sniedz pirmsinkubācijas un inkubācijas atbalsta veidā.

Atbalstāmās darbības:

Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas finansējuma saņēmēja darbības:

1. pirmsinkubācijas atbalsta nodrošināšana gala labuma guvējiem;

2. inkubācijas atbalsta nodrošināšana gala labuma guvējiem;

3. uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumu organizēšana;

4. mentoru tīkla izveide un uzturēšana;

5. sadarbība ar organizācijām un dalība projektos, kas veicina pasākuma mērķa sasniegšanu un inkubācijas atbalsta sniegšanu;

6. projekta vadība un īstenošana, tai skaitā projekta ieviešanas koordinēšana reģionos, gala labuma guvēju pieņemšana, informēšana par pieejamo atbalstu, konsultācijas par inkubācijas pieteikumu sagatavošanu, inkubācijas atbalsta laikā izvirzīto rādītāju uzraudzība, pakalpojumu sniedzēju atlase gala labuma guvējiem, atbalsta piešķiršana un uzskaitīšana gala labuma guvējiem, pārskatu sagatavošana, citi pienākumi, ko nosaka vienošanās ar sadarbības iestādi.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

21 900 000

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.279 03.05.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 3.1.1.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?