Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

3.1.1. Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

3.1.1.5. Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai

Projektu iesniegumu atlases veids:APIA
Finansējuma saņēmēji:

Mazie un vidējie komersanti (MVK)

Mērķa grupa:

Mazie un vidējie komersanti (MVK), kas pārstāv apstrādes rūpniecības nozari

Mērķis

Pasākuma mērķis ir veicināt apstrādes rūpniecības komersantu paplašināšanos un jaunu komersantu veidošanos, atbalstot industriālo telpu izveidi reģionos.

Atbalstāmās darbības:

Finansējumu piešķir vienas vai vairāku ēku būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai, kas saistīta ar ražošanas ēku izveidi, ja:

1. projekta īstenošanas vieta atbilst MK noteikumu 10. un 11. punktā minētajām prasībām;

2. pēc ražošanas ēkas nodošanas ekspluatācijā jaunuzcelto, pārbūvēto vai atjaunoto ražošanas ēku iznomā tikai sīkajiem (mikro), mazajiem vai vidējiem komersantiem, kuri saimniecisko darbību veic apstrādes rūpniecības nozarē, vai pats finansējuma saņēmējs ir sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants, kas veic saimniecisko darbību apstrādes rūpniecības nozarē, turklāt:

17.2.1. ja ražošanas ēka tiek iznomāta, finansējuma saņēmējs nodrošina, ka uz projekta noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas dienu ir iznomāti vismaz 30 %, bet 36 mēnešu laikā pēc ražošanas ēkas nodošanas ekspluatācijā – vismaz 80 % no izbūvētās, pārbūvētās vai atjaunotās ražošanas ēkas platības, un atbilstošie iznomātāji ir uzstādījuši ražošanas iekārtas un uzsākuši ražošanas procesu. Laikposmā, kas sākas no projekta noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas dienas un ietver 36 mēnešus pēc ražošanas ēkas nodošanas ekspluatācijā, ir iznomāti ne mazāk kā 30 % no izbūvētās, pārbūvētās vai atjaunotās ražošanas ēkas platības un šajās telpās tiek veikta ražošana;

17.2.2. ja saimniecisko darbību minētajā ražošanas ēkā veic pats finansējuma saņēmējs, uz projekta noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas dienu ir jābūt uzstādītām vai izvietotām ražošanas iekārtām un uzsāktam ražošanas procesam;

17.2.3. jaunuzcelto, pārbūvēto vai atjaunoto ražošanas ēku nevar iznomāt lielo komersantu vajadzībām;

3. pēc ražošanas ēkas nodošanas ekspluatācijā jaunuzcelto, pārbūvēto vai atjaunoto ražošanas ēku vismaz uz pieciem gadiem iznomā vai izmanto ražošanai apstrādes rūpniecības nozarē. Jaunus līgumus par ražošanas telpu nomu piecus gadus pēc projekta īstenošanas var slēgt tikai ar sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem. Projektā veiktais ieguldījums paliek Latvijas Republikas teritorijā vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 5. punktā minētos nosacījumus;

4. piešķirtā finansējuma ietvaros vidēji vienas jaunizveidotas darbavietas radīšanai infrastruktūrā iegulda ne vairāk kā 41 000 euro ERAF finansējuma. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka no projekta uzsākšanas dienas līdz projekta pabeigšanai tiek izveidoti vismaz 30 % no projekta apjomam atbilstošā jaunizveidoto darbavietu skaita un 36 mēnešu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas – 100 % no atbilstošā jaunu darbavietu skaita ar pilnu darba slodzi. Izveidotās darbavietas tiek saglabātas vismaz trīs gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas vai to izveidošanas (atkarībā no tā, kurš laika periods ir ilgāks), un šajā laikā tiek nodrošināts, ka darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi ir vienādi ar atbilstošās nozares darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem iepriekšējā kalendārā gada pirmajos trijos ceturkšņos (pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kuri publicēti Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē) vai lielāki par tiem. Jaunizveidotajās darbavietās nodarbinātās personas divu gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas nav tikušas nodarbinātas projekta iesniedzēja, nomnieka vai tā saistīto personu grupā. Vienu un to pašu darbavietu projekta uzraudzības periodā neieskaita divreiz;

5. ražošanas ēkā vai telpās, kur projekta ietvaros plānots veikt pārbūvi vai atjaunošanu, pēdējos divus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas nav veikta saimnieciskā darbība apstrādes rūpniecībā.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

24 855 142

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.227 20.04.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 3.1.1.

Piezīmes:

Projektu iesniegumu iesniegšana no 2016.gada 3.jūnija līdz 3.augustam (plkst.17:00)

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Ka īstenot projektu?