Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

3.1.1. Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

3.1.1.2. Mezanīna aizdevumi

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

VAS Attīstības finanšu institūcija ALTUM

Mērķa grupa:

Saimnieciskās darbības veicēji

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Atbalsts subordinētu aizdevumu veidā, nodrošinot finansējuma pieejamību saimnieciskās darbības veicējiem situācijās, kad to pašu kapitāls nav pietiekams kredītresursu piesaistei nepieciešamajā apjomā vai arī darījums ir augsta riska.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

10 416 515

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 469 15.07.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 3.1.1.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?