Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

3.1.1. Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

3.1.1.1. Aizdevumu garantijas

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

VAS Attīstības finanšu institūcija ALTUM

Mērķa grupa:

Saimnieciskās darbības veicēji

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Atbalsts garantiju veidā, nodrošinot finansējuma pieejamību saimnieciskās darbības veicējiem situācijās, kad to rīcībā esošais nodrošinājums nav pietiekams kredītresursu piesaistei nepieciešamajā apjomā vai arī darījums ir augsta riska.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

15 000 000

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 344 30.05.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 3.1.1.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?