Oups
Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

1.1.1. Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi

Projektu iesniegumu atlases veids:APIA
Finansējuma saņēmēji:

Zinātniskās institūcijas, komersanti

Mērķa grupa:

Zinātniskās institūcijas;
Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēti komersanti;
Zinātnē un pētniecībā nodarbinātie darbinieki, maģistranti un doktoranti.

Mērķis

Pasākuma mērķis ir atbalstīt pētniecību, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai.

Atbalstāmās darbības:

1. Tehniski ekonomiskā priekšizpēte, ja īsteno MK noteikumu 8.2. apakšpunktā minēto pētniecību;
2. Pētniecība, kas ietver vismaz vienu no šādām pētniecības kategorijām:

  • fundamentālie pētījumi, kuriem pieejamais publiskais finansējums nepārsniedz 20 procentus no kopējā MK noteikumu 11. punktā minētā publiskā finansējuma, neskaitot MK noteikumu 8.2.2. apakšpunktā minētos fundamentālos pētījumus. Projekta iesniegumi, kas paredz tikai fundamentālo pētījumu īstenošanu, tiek vērtēti atsevišķi no MK noteikumu 8.2.2. apakšpunktā minētajiem pētījumiem;
  • rūpnieciskie pētījumi. Viena projekta iesnieguma ietvaros var apvienot rūpnieciskos pētījumus ar fundamentāliem pētījumiem, ja kopējais publiskais finansējums fundamentālā pētījuma īstenošanai nepārsniedz 20 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
  • eksperimentālā izstrāde, ja tiek īstenoti rūpnieciskie pētījumi. Kopējais publiskais finansējums eksperimentālajām izstrādēm nepārsniedz 20 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām

3. No MK noteikumu 8.2. apakšpunktā veiktās darbības izrietošo tehnoloģiju tiesību (nemateriālo aktīvu) iegūšana, apstiprināšana un aizstāvēšana (turpmāk – tehnoloģiju tiesību aizsardzība);
4. Projekta ietvaros radīto rezultātu izplatīšana mācību, publikāciju vai zināšanu pārneses veidā.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

65 035 942

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.34 12.01.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 1.1.1.

Piezīmes:

Projekta iesnieguma iesniedzējs var būt:
1. zinātniskā institūcija, kas var iesniegt:

  • MK noteikumu 21. punktā minēto projektu, ja zinātniskā institūcija atbilst pētniecības organizācijas definīcijai. Zinātniskās institūcijas atbilstību pētniecības organizācijas definīcijai pamato zinātniskās institūcijas finanšu vadības un grāmatvedības politikas apraksts un apgrozījuma pārskats, kas sagatavots atbilstoši MK noteikumu 4. pielikumam;
  • MK noteikumu 22.1. un 22.3. apakšpunktā minētos projektus;

2. Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēts sīkais (mikro), mazais, vidējais vai lielais komersants (turpmāk – komersants), kas var iesniegt MK noteikumu 22. punktā minēto projektu.

 

Projektu iesniegšana 1.kārtā 07.04.2016. - 15.06.2016.

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?