Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

2.2.1. Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

2.2.1.2. Kultūras mantojuma digitalizācija

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Mērķa grupa:

Fiziskās personas, komersanti, valsts pārvalde, pašvaldības, biedrības, nodibinājumi.

Mērķis

Pasākuma mērķis ir kultūras satura digitalizācija un tā publiskas pieejamības nodrošināšana.

Atbalstāmās darbības:

Projektā iekļauj šādas atbalstāmās darbības:

1. kultūras satura informācijas digitalizācija;

2. centralizētu publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu izveide vai tām nepieciešamo un ar tām sadarbojošos informācijas sistēmu (tai skaitā nozaru informācijas sistēmu) izveide un attīstība, tai skaitā esošu saskarņu pilnveidošana un jaunu saskarņu izveide;

3. darbības procesu uzlabošana un to lietojamības pilnveide, tai skaitā digitalizācijas un datu ilgtermiņa saglabāšanas procesu īstenošanai nepieciešamās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras papildināšana;

4. digitalizētā satura publiskas pieejamības nodrošināšana;

5. projekta apraksta sagatavošana iekļaušanai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūrā un izmaksu ieguvumu analīzes izstrāde;

6. projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana;

7. publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

11 900 000

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.151 08.03.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 2.2.1.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot prjektu?