Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

2.2.1. Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

2.2.1.1. Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Tiešās pārvaldes iestādes, pašvaldības, valsts kapitālsabiedrības (deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai) un tiesu varas institūcijas.

Mērķa grupa:

Iedzīvotāji, komersanti, publiskā pārvalde, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas.

Mērķis

Pasākuma mērķis ir nodrošināt lietotājiem draudzīgus publiskos pakalpojumus, publiskā sektora darbības efektivitāti, publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību, caurskatāmību un sadarbspēju nacionālā un Eiropas Savienības mērogā, nodrošināt valsts informācijas sistēmās esošo datu izmantošanu citās valsts un pašvaldību iestādēs, nepieprasot datu subjektiem iesniegt tos atkārtoti, nodrošināt valsts informācijas sistēmās uzkrājamo datu nodošanu pašvaldībām, nodrošināt pasākuma ietvaros izveidojamo vai attīstāmo sistēmu automatizētu mijiedarbības procesu izveidi ar pašvaldību informācijas sistēmām, kā arī radīt priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas izmantošanai ārpus publiskā sektora, piemēram, lai nodrošinātu tās izmantošanu uzņēmējdarbības vai analīzes mērķiem.

Atbalstāmās darbības:

Centralizētu publiskās pārvaldes Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu izveide, vai tām nepieciešamo un ar tām sadarbojošos informācijas sistēmu (t.sk. nozaru) izveide un attīstība, t.sk. esošu saskarņu pārveidošana un jaunu saskarņu izveide; semantiskā un tehnoloģiskā publiskās pārvaldes informācijas sistēmu savietošana. Darbības procesu un pakalpojumu piegādes procesu uzlabošana, kā arī tam nepieciešamā satura digitalizācija, lietojamības pilnveide, datu kvalitātes pilnveide.  Pakalpojumu (t.sk. e-komercija) pielāgošana sadarbībai Eiropas vienotajā tirgū. 

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

116 909 714

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.653 17.11.2015.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 2.2.1.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?