Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

9.3.1. Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

9.3.1.2. Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"

Mērķa grupa:

Nelabvēlīgā situācijā esoši iedzīvotāji:

1. personas ar funkcionēšanas traucējumiem, tai skaitā personas ar invaliditāti un personas ar prognozējamu invaliditāti;

2. bērni un jaunieši no 7 līdz 25 gadiem ar funkcionēšanas traucējumiem, kuri iegūst pamatizglītību un vidējo izglītību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Mērķis

Pasākuma mērķis ir attīstīt infrastruktūru funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei personām ar ārstniecības personu atzītiem funkcionēšanas traucējumiem.

Atbalstāmās darbības:

Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

1. telpu pārbūve un atjaunošana funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas (laboratorijas) un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei;

2. funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas (laboratorijas) aprīkojuma un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) iegāde;

3. datubāzes izveide funkcionēšanas novērtēšanas informācijas apkopošanai;

4. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

5. projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

3 465 513

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.600 24.10.2015.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 9.3.1.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?