Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

9.2.4. Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai

Projektu iesniegumu atlases veids:APIA
Finansējuma saņēmēji:

Slimību profilakses un kontroles centrs un pašvaldības (kuras ir iestājušās Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā)

Mērķa grupa:

Latvijas iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas

Mērķis

Pasākuma mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Atbalstāmās darbības:

1. veselības veicināšanas pasākumiem vietējai sabiedrībai (nometnes bērniem un jauniešiem, interešu grupas u.c.);

2. veselības veicināšanas pasākumiem mērķa grupām (specializēti pasākumi darbavietās soc. aprūpes iestādēs un izglītības iestādēs);

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

32 888 538

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.310 17.05.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 9.2.4.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?