Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

2.1.1. Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"

Mērķa grupa:

Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu lietotāji – komersanti, iestādes un mājsaimniecības.

Mērķis

Pasākuma mērķis ir uzlabot elektronisko sakaru tīklu pieejamību lietotājiem lauku teritorijās, nodrošinot infrastruktūras izbūvi teritorijās, kurās neviens elektronisko sakaru komersants nesniedz un tuvāko triju gadu laikā neplāno sniegt interneta piekļuves pakalpojumus ar uzlabotiem datu pārraides parametriem, izmantojot pilnībā vai daļēji no optiskās šķiedras elementiem sastāvošus platjoslas piekļuves tīklus un nodrošinot datu pārraides ātrumu vismaz 30 Mbit/s (turpmāk – "baltās" teritorijas). Šo noteikumu izpratnē lauku teritorijas ir Latvijas administratīvās teritorijas un apdzīvotās vietas (līdz ciemu līmenim) ārpus republikas pilsētām.

Atbalstāmās darbības:

Optiskā tīkla piekļuves punktu izveide "baltajās" teritorijās;
Optiskā tīkla izveide no maģistrālā tīkla līdz MK noteikumu 14.1. apakšpunktā minētajiem piekļuves punktiem, lai nodrošinātu tehnoloģiskās neitralitātes principu un vismaz piecu elektronisko sakaru komersantu piekļuvi katrā optiskā tīkla piekļuves punktā.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

39 724 115

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.664 24.11.2015.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 2.1.1.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?