Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

9.2.2. Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Labklājības ministrija (LM)

Mērķa grupa:
  • pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – komisija) ir noteikusi smagu vai ļoti smagu (I vai II invaliditātes grupa) invaliditāti;
  • bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem komisija ir noteikusi invaliditāti, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimene.
Mērķis

Pasākuma mērķis ir pilnveidot sociālo pakalpojumu sistēmu, izstrādājot un aprobējot sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismus un atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas mehānismu.

Atbalstāmās darbības:

Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

1. sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismu izstrāde un ieviešana MK noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām mērķa grupas personām, kuras 9.2.2.1. pasākuma ietvaros ir pārgājušas no valsts finansētas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (turpmāk – valsts ilgstošas aprūpes institūcija) uz dzīvi sabiedrībā, un MK noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajām mērķa grupas personām, tai skaitā:

  • esošo sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīze;
  • sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismu aprakstu un ieviešanas metodiku izstrāde;
  • sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismu izmēģinājumprojektu īstenošana, rezultātu novērtēšana un izplatīšana;

2. atbalsta personas pakalpojuma izstrāde un ieviešana MK noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā:

  • atbalsta personas pakalpojuma apraksta, organizēšanas un finansēšanas kārtības izstrāde;
  • atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana, rezultātu izvērtēšana un izplatīšana;

3. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

4. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

4 018 012

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.91 09.02.2016. 

Apstiprinātie kritēriji

SAM 9.2.2.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?