Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

9.2.1. Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

9.2.1.3. Darbs ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem, un ar vardarbības ģimenē gadījumiem

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (BTI)

Mērķa grupa:
 • bērni ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem;
 • valsts un pašvaldību speciālisti darbam ar ģimenēm ar bērniem un MK noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas likumiskie pārstāvji vai aprūpētāji;
 • bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie subjekti (speciālisti), kuriem nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Mērķis

Pasākuma mērķis ir paaugstināt speciālistu profesionalitāti darbam ar bērniem, tai skaitā ar tiem, kuriem ir saskarsmes grūtības un uzvedības traucējumi, un pilnveidot darba efektivitāti, lai mazinātu vardarbību ģimenē, vienlaikus nodrošinot sabiedrības izglītošanu par vardarbību.

Atbalstāmās darbības:

1. atbalsta sistēmas izstrāde un ieviešana MK noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā:

 • metodoloģijas izstrāde un aprobācija;
 • sadarbības tīkla izveide un aprobācija;
 • konsultatīvā punkta (kabineta) izveide un konsultatīvā atbalsta sniegšana;
 • Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas (turpmāk – informācijas sistēma) pielāgošana;

2. bērnu tiesību aizsardzības un vardarbības ģimenē ar bērniem prevencijas pasākumu īstenošana, tai skaitā:

 • profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmu, zināšanu pilnveides izglītības programmu (turpmāk – izglītības programmas) un izglītības programmu apmācību metodoloģiju izstrāde un aprobācija (izmēģinājumprojekts);
 • MK noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas apmācība atbilstoši MK noteikumu 16.2.1. apakšpunktā minētajām izglītības programmām;
 • informēšanas pasākumi sabiedrības izpratnes maiņai, tai skaitā interaktīvas spēles izveide, lai atpazītu un mazinātu vardarbību ģimenēs ar bērniem;
 • iedzīvotāju aptaujas veikšana par sabiedrības attieksmes maiņu attiecībā uz vardarbību ģimenē;

3. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

4. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

1 995 577

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.575 06.10.2015.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 9.2.1.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?