Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

9.2.1. Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

9.2.1.2. Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Labklājības ministrija (LM)

Mērķa grupa:

Sociālās politikas veidotāji

Mērķis

Pasākuma mērķis ir izveidot nabadzības un sociālās atstumtības situācijas – datu un rīcībpolitiku – pārraudzības sistēmu, pilnveidot iekļaujoša darba tirgus rīcībpolitiku un personu ar invaliditāti atbalsta sistēmas, kā arī noteikt metodoloģiski pamatotu un sociālekonomiskajai situācijai atbilstošu iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu grozu.

Atbalstāmās darbības:

Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

1. ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums;

2. pētījums par starptautisko praksi personu ar invaliditāti atbalsta sistēmu jomā;

3. zinātniskais pētījums par sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū;

4. jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumprojekti);

5. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

6. projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

917 966

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.386 07.07.2015.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 9.2.1.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?