Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

9.1.4. Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

9.1.4.4. Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Sabiedrība integrācijas fonds (SIF)

Mērķa grupa:

1. šādas sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu grupas:

  • personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskam dzimuma dēļ, personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības cietušas personas, personas, kuras kopj citu ģimenes locekli, un viena vecāka ģimenes pārstāvji;
  • personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskam vecuma dēļ (personas pēc 50 gadu vecuma);
  • personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskam invaliditātes dēļ, tai skaitā bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni;
  • personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskam etniskās piederības dēļ, tai skaitā romi un citas etniskās minoritātes;

2. darba devēji un to darbinieki;

3. patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu.

Mērķis

Pasākuma mērķis ir mazināt nodarbinātības un pilnvērtīgas sociālekonomiskas iekļaušanas šķēršļus sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautām personām, vienlaikus nodrošinot sabiedrības izpratnes paaugstināšanu par diskriminācijas novēršanu.

Atbalstāmās darbības:

Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

1. diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumu īstenošana MK noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā:

  • mērķa grupas profilēšana (turpmāk – profilēšana);
  • motivācijas paaugstināšana un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana;
  • vidusposma izvērtējuma veikšana;

2. diskriminācijas novēršanas pasākumu īstenošana MK noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā:

  • izglītojoši pasākumi par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem;
  • atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai;

3. sociālā mentora un sociālā darbinieka pakalpojuma nodrošināšana MK noteikumu 3.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai;

4. izmēģinājumprojekta "Dzimuma aspekta integrēšana budžeta veidošanas procesā" (gender budgeting) īstenošana un attiecīgu ieteikumu sniegšana;

5. sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošana par sociālās iekļaušanas veicināšanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem;

6. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

7. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

5 791 088

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.102 09.02.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 9.1.4.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?