Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

9.1.4. Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

9.1.4.3. Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu valsts komisija

Mērķa grupa:

Sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautie iedzīvotāji – nepilngadīgas personas ar funkcionāliem traucējumiem

Mērķis

Pasākuma mērķis ir invaliditātes noteikšanas sistēmas bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem pielāgošana Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas bērnu un jauniešu versijai (turpmāk – Starptautiskā funkcionēšanas klasifikācija), sniedzot atbalstu nelabvēlīgā situācijā esošajiem iedzīvotājiem.

Atbalstāmās darbības:

Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

1. invaliditātes noteikšanas sistēmas bērniem pilnveide atbilstoši Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas principiem, kas ietver:

  • ārvalstu pieredzes apmaiņas pasākumus MK noteikumu 15. punktā minētajam projekta īstenošanas personālam;
  • metodikas izstrādi Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas principu piemērošanā invaliditātes noteikšanā bērniem;
  • priekšlikumu izstrādi MK noteikumu 13.1.2. apakšpunktā minētās metodikas pilnveidei pēc MK noteikumu 13.2.2. apakšpunktā minētās rezultātu izvērtēšanas;

2. Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas principu piemērošanas izmēģinājumprojekta īstenošana, kas ietver:

  • MK noteikumu 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu apmācību darbam ar MK noteikumu 13.1.2. apakšpunktā minēto metodiku;
  • invaliditātes ekspertīzes veikšanu bērniem atbilstoši MK noteikumu 13.1.2. apakšpunktā minētajai metodikai un rezultātu izvērtēšanu;

3. MK noteikumu 13.2. apakšpunktā minētā izmēģinājumprojekta rezultātu izplatīšana iesaistītajām ieinteresētajām interešu grupām un sabiedrības izpratnes veicināšana par MK noteikumu 13.1. apakšpunktā minēto pilnveidoto invaliditātes noteikšanas sistēmu bērniem;

4. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

5. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

270 346

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.309 17.05.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 9.1.4.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?