Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

9.1.4. Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

9.1.4.2. Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"

Mērķa grupa:

Nelabvēlīgā situācijā esoši iedzīvotāji:

  • personas ar funkcionēšanas traucējumiem, tai skaitā personas ar invaliditāti un personas ar prognozējamu invaliditāti;
  • bērni un jaunieši no 7 līdz 25 gadiem ar funkcionēšanas traucējumiem, kuri iegūst pamatizglītību un vidējo izglītību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestādes).
Mērķis

Pasākuma mērķis ir izveidot un ieviest funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmu, nodrošinot, ka personas ar ārstniecības personu atzītiem funkcionēšanas traucējumiem tiek integrētas sabiedrībā, izglītības sistēmā un darba tirgū.

Atbalstāmās darbības:

Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

1. funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveide, tai skaitā:

  • situācijas izpēte;
  • pieredzes apmaiņas pasākumi;
  • funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas apraksta izstrāde;
  • iesaistīto interešu grupu izglītojošie pasākumi;

2. funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas ieviešana (izmēģinājumprojekta īstenošana un izmēģinājumprojekta rezultātu izvērtēšana);

3. asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izglītības iestādēm izveide, tai skaitā:

  • situācijas izpēte;
  • asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas apraksta izstrāde;
  • finansējuma saņēmēja speciālistu un izglītības iestāžu darbinieku apmācība;

4. asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas ieviešana (izmēģinājumprojekta īstenošana izglītības iestādēs un izmēģinājumprojekta rezultātu izvērtēšana);

5. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

6. projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

1 124 780

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.601 20.10.2015.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 9.1.4.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?