Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

1.2.2. Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

1.2.2.2. Inovāciju motivācijas programma

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)

Mērķa grupa:

Potenciālie  komercdarbības uzsācēji, pašnodarbinātas personas, fiziskas personas (biznesa ideju autori),  biedrības, nodibinājumi, pamatizglītības, vidējās un vidējās speciālās, kā arī augstākās izglītības iestāžu audzēkņi, komersanti, augstskolas, zinātniskās institūcijas, pašvaldības un pašvaldības iestādes, valsts institūcijas un sabiedrība kopumā.

Mērķis

Pasākuma mērķis ir informēt un iedrošināt (tai skaitā piešķirot godalgas) sabiedrību uzsākt inovatīvu uzņēmējdarbību, informēt sabiedrību par norisēm saistībā ar inovācijām un to potenciālu, tādējādi veicinot sabiedrību un uzņēmējus pievērsties inovatīvu risinājumu izstrādei un lietošanai, kā arī paaugstināt inovatīvo komersantu īpatsvaru ekonomikā un motivēt komercdarbības uzsākšanu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteiktajās specializācijas prioritātēs vai jomās.

Atbalstāmās darbības:

Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

1. atbalsta pasākumu nodrošināšana inovatīvas uzņēmējdarbības uzsācēju un esošo inovatīvo uzņēmumu motivācijai (piemēram, mentordarbības programmas īstenošana, konkursi, kuri ietver biznesa plānu un ideju autoru sacensības, televīzijas konkursu, debašu, paneļdiskusiju, tīklošanas semināru, forumu organizēšana, kuros tiek popularizēta inovāciju attīstība un pēc iespējas plašāka sabiedrības daļa tiek iedrošināta uzsākt uzņēmējdarbību, konsultācijas par turpmāka finansējuma saņemšanu inovatīvu biznesa ideju attīstībai, apmācības inovatīvu risinājumu izveidošanā atbilstoši tirgus pieprasījumam);

2. inovāciju mārketinga un reklāmas aktivitātes, audio un vizuālās publicitātes nodrošināšana (piemēram, inovāciju un uzņēmējdarbības portāla attīstība un izmantošana informācijas izplatīšanai, pārraides, sižeti, reportāžas Latvijas radio un televīzijas kanālos, preses relīzes un publikācijas Latvijas populārākajos plašsaziņas līdzekļos, sociālo tīklu kontu izveide un uzturēšana, informācijas aktualizēšana, informācijas apkopošana un brošūru izdošana par veiksmes stāstiem un labās prakses piemēriem uzņēmējdarbības izglītībā un komercdarbībā sabiedrības intereses rosināšanai par inovāciju un tehnoloģiju lietojumu konkurētspējas palielināšanai);

3. tādu programmu īstenošana, kuras vērstas uz uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību (piemēram, izglītojošas programmas skolu jaunatnei, apmācību programmas un kursi jauniem (start-up) un esošiem uzņēmējiem par aktuāliem uzņēmējdarbības jautājumiem);

4. tehnoloģiskās intereses un jaunrades veicināšanas pasākumi (piemēram, praktiski apmācību semināri par zināšanu komercializāciju, intelektuālā īpašuma aizsardzību, kontaktbiržas ar riska kapitāla un citiem investoru pārstāvjiem);

5. godalgu piešķiršana MK noteikumu 13.1., 13.3. un 13.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros;

6. projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

4 801 192

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.287 10.05.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 1.2.2.

Piezīmes:

Gala labuma guvēji: komercdarbības uzsācēji, pašnodarbinātas un fiziskās personas, NVO, skolēni, studenti, komersanti - biznesa ideju autori.

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?