Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

1.2.2. Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām

Projektu iesniegumu atlases veids:APIA
Finansējuma saņēmēji:

Biedrība

Mērķa grupa:

Komersanti, darba ņēmēji

Mērķis

Pasākuma mērķis ir nodrošināt komersantus ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, kas sekmētu darba ražīguma pieaugumu un jaunu vai uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā.

Atbalstāmās darbības:

Finansējumu piešķir komersantu nodarbināto apmācībām jomās, kuras noteiktas MK noteikumu 2. pielikumā.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

29 908 242

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.617 27.10.2015.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 1.2.2.

Piezīmes:

Pasākuma ietvaros projekta iesniedzējs ir biedrība, kura atbilst šādiem nosacījumiem:
1. tā ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā vismaz piecus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē;
2. tā pārstāv vienu no MK noteikumu 1. pielikumā minētajām apstrādes rūpniecības apakšnozarēm, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozari vai izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozari;
3. vairāk nekā 50 % no projekta iesniedzēja biedriem pārstāv vieno no apstrādes rūpniecības apakšnozarēm, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozari vai izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozari un kopējais Latvijā reģistrēto biedrības biedru (komersantu) apgrozījums pēdējā noslēgtajā pārskata gadā pārsniedz 142,29 miljonus euro (ņemot vērā arī to komersantu apgrozījumu, kas nav projekta iesniedzēja biedri, bet ir biedri kādā no organizācijām, kas ir projekta iesniedzēja biedri).

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?