Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

9.3.1. Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai

Projektu iesniegumu atlases veids:
Finansējuma saņēmēji:

Pašvaldības (tās, kas iekļautas 9.2.2.1.pasākuma ietvaros izstrādātajos plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānos)

Mērķa grupa:

1 .Ārpusģimenes aprūpē esošie bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot); bērni ar funkcionāliem traucējumiem;

2. Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās vai kurām ir risks nokļūt institucionālā aprūpē.

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Ieguldījumi sociālajā infrastruktūrā sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem – dienas centru, dienas aprūpes centru, grupu dzīvokļu, mājokļu, specializēto darbnīcu izveide, labiekārtošana; sabiedrībā balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras izveide bērniem ar funkcionāliem traucējumiem; “jauniešu māju” un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojuma sniedzēju izveide ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

37 775 681

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 871, 20.12.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 9.3.1.

Piezīmes:

-

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?