Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

9.2.6. Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Veselības ministrija (VM)

Mērķa grupa:

Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāls, sociālā darba speciālisti un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēji

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

1. Apmācībām ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kā arī farmācijas speciālistiem;

2. Apmācībām sociālā darba speciālistiem (prasmēm sociālā pakalpojuma sniegšanas ietvaros identificēt nepieciešamību piesaistīt ārstniecības personālu); 

3. Apmācību programmu un materiālu izstrādei.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

19 351 057

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 718, 08.11.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 9.2.6.

Piezīmes:

Projektu iesniegumu atlase

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?