Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

9.2.5. Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Pašvaldības, ārstniecības iestādes un valsts pārvaldes iestādes

Mērķa grupa:

Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personas un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēji

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

1. reģionālajiem komandējumiem personām, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus teritoriālās vienībās ārpus Rīgas, kur šis pakalpojums atbilstoši veselības tīklu attīstības vadlīnijām ir nepieciešams, savukārt attiecīgs speciālists pakalpojumu sniegšanai nav pieejams un patstāvīgam darbam speciālistu piesaistīt nav efektīvi;

2. pārcelšanās pabalstam mājokļa nodrošināšanai personām, kuras noslēdz līgumu par veselības aprūpes vai farmaceita pakalpojumu sniegšanu uz noteiktu termiņu teritorijā, kurā pakalpojums atbilstoši veselības tīklu attīstības vadlīnijām ir nepieciešamas, savukārt attiecīgs speciālists pakalpojumu sniegšanai nav pieejams;

3. apmācībām personām, kuras noslēdz līgumu par veselības aprūpes vai farmaceita pakalpojumu sniegšanu uz noteiktu termiņu teritorijā, kurā pakalpojums atbilstoši veselības tīklu attīstības vadlīnijām ir nepieciešamas, savukārt attiecīgs speciālists pakalpojumu sniegšanai nav pieejams;

4. pasākumiem ārstniecības personu pakalpojumu pieejamības uzlabošanai reģionos ārpus Rīgas atbilstoši SAM 9.2.3.ietvaros izstrādātajām veselības tīklu attīstības vadlīnijām

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

8 466 087

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 158, 21.03.2017.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 9.2.5.

Piezīmes:
Papildu informācija