Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

9.2.4. Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

9.2.4.1. Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Veselības ministrija (VM)

Mērķa grupa:

Latvijas iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.

 

Mērķis

Pasākuma mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot nacionāla mēroga pasākumus.

Atbalstāmās darbības:

Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

1. projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana;

2. veselības veicināšanas un slimību profilakses plāna izstrāde un aktualizēšana;

3. slimību profilakses pasākumi;

4. vispārējie sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi;

5. nacionāla mēroga veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai;

6. sabiedrības veselības pētījumi;

7. veselības veicināšanas un slimību profilakses uzraudzība;

8. informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

14 188 878

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.310 17.05.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 9.2.4.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?