Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

9.2.2. Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

9.2.2.1. Deinstitucionalizācija

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Plānošanas reģioni

Mērķa grupa:
 • pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk – valsts ilgstošas aprūpes institūcijas) pakalpojumus un pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa);
 • ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk – bērnu aprūpes iestādes) pakalpojumus;
 • bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes;
 • potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes.
Mērķis

Pasākuma mērķis ir palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.

Atbalstāmās darbības:

Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

 1. MK noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu un MK noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu – bērnu ar funkcionāliem traucējumiem – individuālo vajadzību izvērtēšana un individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu (turpmāk – atbalsta plāns) izstrāde;
 2. plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānu izstrāde;
 3. bērnu aprūpes iestāžu un slēgšanai atbalstīto valsts sociālās aprūpes centru filiāļu reorganizācijas plānu (turpmāk – reorganizācijas plāni) izstrāde;
 4. šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu, kuras uzturas valsts ilgstošas aprūpes institūcijās, sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
 5. sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu neatkarīgai dzīvei sabiedrībā;
 6. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, īslaicīgās aprūpes jeb "atelpas brīža" pakalpojumu un sociālās aprūpes pakalpojumu (turpmāk – aprūpes pakalpojums) īstenošana MK noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām;
 7. speciālistu apmācības sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai;
 8. informatīvi un izglītojoši pasākumi sabiedrības attieksmes maiņai, audžuģimeņu, adoptētāju un aizbildņu skaita palielināšanai;
 9. informācija par projekta īstenošanu un publicitātes pasākumi;
 10. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.
Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

40 127 871

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.313 16.06.2015.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 9.2.2.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?