Oups
Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

9.2.1. Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Labklājības ministrija (LM)

Mērķa grupa:
  • pašvaldības un to izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālisti;
  • pašvaldību sociālie dienesti un to sociālā darba speciālisti.
Mērķis

Pasākuma mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.

Atbalstāmās darbības:

Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

1. pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveide – dalība apmācībās un supervīzijā (turpmāk – apmācības un supervīzija);

2. metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķgrupām (tai skaitā metodikas izstrāde darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem un tās ietvaros piemērojamās zinātniskās metodes iegāde un uzturēšana), kā arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu īstenošana;

3. pašvaldību sociālo dienestu vadības kvalitātes modeļa izstrāde un pilotprojektu īstenošana, tai skaitā:

  • pašvaldību sociālo dienestu vadības kvalitātes procesu apraksta izstrāde;
  • pašvaldību sociālo dienestu sociālā darba prakses satura izstrāde;
  • starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības mehānismu izstrāde dažādu sociālo gadījumu vadībai;
  • pašvaldību sociālo dienestu sociālā darba prakses slodzes kritēriju un rezultatīvo rādītāju izstrāde;
  • atalgojuma noteikšanas sistēmas izstrāde, kas tieši saistīta ar sociālā darbinieka kvalifikāciju un slodzi;

4. metodiskā atbalsta nodrošināšana sociālā darba speciālistiem, tai skaitā periodisko izdevumu izdošana par sociālā darba aktualitātēm un sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas izstrāde;

5. sociālais darbs kopienā, tā attīstība un pilotprojekta īstenošana pašvaldībās;

6. ex-ante un ex-post izvērtējumi pašvaldību sociālo dienestu darbības efektivitātes novērtēšanai;

7. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

8. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

7 247 622

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.193 14.04.2015.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 9.2.1.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?