Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

9.1.4. Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācija

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA)

Mērķa grupa:

Nelabvēlīgā situācijā esošie iedzīvotāji darbspējas vecumā:

 • personas ar smagu invaliditāti (I un II grupas invaliditāte);
 • personas ar garīga rakstura traucējumiem.
Mērķis

Pasākuma mērķis ir palielināt personu ar invaliditāti un personu ar garīga rakstura traucējumiem integrāciju sabiedrībā un darba tirgū.

Atbalstāmās darbības:

Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

1. profesionālās rehabilitācijas programmu izstrāde MK noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā:

 • darba tirgus pieprasījuma izpēte un darba tirgus vajadzībām nepieciešamo profesiju noteikšana;
 • darba tirgus vajadzībām atbilstošu profesionālās rehabilitācijas programmu izstrāde;
 • profesionālās piemērotības noteikšanas sistēmas pilnveidošana atbilstoši mērķa grupas vajadzībām;
 • profesionālās izglītības programmu licencēšana un akreditēšana;

2. profesionālās rehabilitācijas programmu ieviešana MK noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā materiāltehniskās bāzes nodrošināšana profesionālās rehabilitācijas programmu īstenošanai;

3. prasmju sertificēšanas sistēmas izstrāde MK noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā:

 • darba tirgus pieprasījuma izpēte un darba tirgus vajadzībām nepieciešamo prasmju noteikšana;
 • ārvalstu pieredzes apmaiņas pasākumi;
 • prasmju aprakstu izstrāde;
 • prasmju apmācību programmu izstrāde;
 • profesionālās piemērotības noteikšanas sistēmas pilnveidošana atbilstoši mērķa grupas vajadzībām;
 • prasmju apmācību programmu saskaņošana;

4. prasmju apmācību programmu ieviešana MK noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā materiāltehniskās bāzes nodrošināšana prasmju apmācību programmu īstenošanai;

5. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

6. projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

1 064 308

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.352 30.06.2015.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 9.1.4.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?