Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

9.1.3. Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Ieslodzījuma vietu pārvalde

Mērķa grupa:

Ieslodzījuma vietu pārvaldes un VPD, citu iesaistīto institūciju (pašvaldību, biedrību un nodibinājumu un reliģisko organizāciju) darbinieki

Mērķis

Specifiskā atbalsta mērķis ir paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti.

Atbalstāmās darbības:

Specifiskā atbalsta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

1. resocializācijas programmu pilnveidošana, kas ietver:

  • resocializācijas programmu standarta (tai skaitā rokasgrāmatas) izstrādi;
  • resocializācijas programmu akreditācijas sistēmas izveidi;
  • resocializācijas programmu vadītāju atlases pasākumus, apmācību un sertifikāciju;
  • esošo programmu kvalitātes pārbaudi;
  • trūkstošo programmu pielāgošanu vai izstrādi;

2. riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu pilnveide (validitātes izpēte un pilnveide) un jaunu specializētu riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu piesaiste;

3. atbalsta programmu bijušajiem ieslodzītajiem sertificēšanas sistēmas izveide, tai skaitā sertificēšanas kritēriju un metodikas izstrāde;

4. mācību sistēmas pilnveide, kas ietver:

  • jaunu mācību programmu izstrādi ieslodzījuma vietu darbiniekiem;
  • darbinieku testēšanas metožu un psihometrijas testu ieviešanu un profesionālās kapacitātes stiprināšanu;
  • darbā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem iesaistītā personāla – ieslodzījuma vietu un probācijas darbinieku – apmācības un vispārīgās ikgadējās apmācības pašvaldību, biedrību un nodibinājumu, kā arī reliģisko organizāciju darbiniekiem;
  • kopīgu mācību organizēšanu ieslodzījuma vietu un probācijas darbiniekiem;

5. integrētu profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumu izstrāde ieslodzītajiem, kā arī pasākumu izstrāde ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras attīstīšanai;

6. informatīvi un labas prakses popularizēšanas pasākumi stereotipu mainīšanai par bijušajiem ieslodzītajiem;

7. informatīvie un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

8. projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

3 597 789

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.264 26.04.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 9.1.3.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?