Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

9.1.2. Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Ieslodzījuma vietu pārvalde

Mērķa grupa:

Ieslodzītie un bijušie ieslodzītie, bijušo ieslodzīto ģimenes

Mērķis

Specifiskā atbalsta mērķis ir palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū.

Atbalstāmās darbības:

Specifiskā atbalsta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

1. integrēti profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumi ieslodzītajiem;

2. pasākumi ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai;

3. specifiski atbalsta pasākumi bijušo ieslodzīto nodarbināšanai;

4. jaunu atbalsta metožu īstenošana bijušajiem ieslodzītajiem;

5. brīvprātīgo darbs ar ieslodzītajiem ieslodzījuma vietās un bijušajiem ieslodzītajiem sabiedrībā;

6. atbalsta pasākumi bijušo ieslodzīto ģimenēm;

7. pasākumi bijušo ieslodzīto pozitīvu sociālo saišu uzturēšanai;

8. projekta informatīvie un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

9. projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

4 398 750

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.299 17.05.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 9.1.2.

Piezīmes:

Darbības tiks īstenotas sadarbībā ar VPD, biedrībām un nodibinājumiem.

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?