Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

9.1.1. Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

9.1.1.3. Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Labklājības ministrija (LM)

Mērķa grupa:

Pasākuma mērķa grupa ir:
1. komersanti, biedrības un nodibinājumi (turpmāk – pasākuma dalībnieki);
2. fiziskas personas, kuras plāno uzsākt sociālo uzņēmējdarbību (turpmāk – sociālās uzņēmējdarbības uzsācēji);
3. nelabvēlīgākā situācijā esošie bezdarbnieki – ilgstošie bezdarbnieki, gados vecāki bezdarbnieki (vecāki par 54 gadiem), bezdarbnieki, kuriem ir apgādājamie, un bezdarbnieki ar invaliditāti;
4. personas ar invaliditāti un personas ar garīga rakstura traucējumiem.

Mērķis

Pasākuma mērķis ir noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Atbalstāmās darbības:

Pasākuma ietvaros atbalstāmas šādas darbības:
1. sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi par sociāliem uzņēmumiem, to nozīmi un iespējamo ieguldījumu tautsaimniecības izaugsmes un sabiedrības attīstības veicināšanā, kā arī šādu sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas veidošanas pasākumiem (piemēram, informēšanas un izglītošanas pasākumi, diskusijas, konsultācijas);
2. sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas izstrāde:

  • sociālo uzņēmumu pazīmju, atlases kritēriju un to piemērošanas metodikas izstrāde, kā arī finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera apmācība;
  • pasākuma dalībnieku reģistra prototipa izstrāde un darbības nodrošināšana;
  • sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu un atbalsta sniegšanas metodikas izstrāde, kā arī finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera apmācība;

3. sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšana:

  • sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursa organizēšana;
  • konsultāciju nodrošināšana sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānu izstrādei;

4. sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu piemērošana un sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānu īstenošana;
5. pasākuma starprezultātu novērtēšana un priekšlikumu izstrāde tiesiskā ietvara un atbalsta pilnveidošanai;
6. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;
7. projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

16 932 175

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.467 11.08.2015.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 9.1.1.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?