Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

9.1.1. Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

9.1.1.2. Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)

Mērķa grupa:

Bezdarbnieki:
1. kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus (par kuriem nav veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kā par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu");
2. kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus (par kuriem nav veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kā par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu") un kuri vismaz vienu reizi ir atteikušies no piemērota darba piedāvājuma vai atteikušies iesaistīties atbilstoši bezdarbnieka individuālajā darba meklēšanas plānā piedāvātajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un atteikums nav pamatots ar ārsta atzinumu vai invaliditāti;
3. ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus (par kuriem nav veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kā par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu") un kuri vismaz vienu reizi atteikušies no piemērota darba piedāvājuma vai atteikušies iesaistīties atbilstoši bezdarbnieka individuālajā darba meklēšanas plānā piedāvātajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un atteikums pamatots ar invaliditāti;
4. kuriem atbilstoši narkologa atzinumam ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība;
5. kuriem iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums.

Mērķis

Pasākuma mērķis ir veicināt šo noteikumu 3. punktā minēto bezdarbnieku (turpmāk – bezdarbnieki) iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā vai piemērotā izglītībā/apmācībā, mazinot sociālās atstumtības riskus.

Atbalstāmās darbības:

Pasākuma ietvaros atbalstāmas šādas darbības:
1. individuālas speciālistu konsultācijas un grupu konsultācijas (tai skaitā karjeras, psihologu, psihoterapeitu konsultācijas), kas veicina personas pašapziņas paaugstināšanos un motivāciju integrēties darba tirgū, MK noteikumu 3. punktā minētajiem bezdarbniekiem;
2. veselības pārbaudes (arodslimību ārsta vai arodveselības un arodslimību ārsta (turpmāk – arodslimību ārsts) konsultācija un atzinums (atbilstoši MK noteikumu pielikumam), ārstu speciālistu apskate, laboratoriskie un funkcionālie izmeklējumi saskaņā ar arodslimību ārsta norīkojumu) MK noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem, nosakot piemērotību darbam ar veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem, kas iespējami piedāvātajā darbā, kā arī individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos;
3. profesionālās piemērotības noteikšana MK noteikumu 3.3. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem;
4. motivācijas programma darba meklēšanai un mentora pakalpojumi MK noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem;
5. atbalsta pasākumi MK noteikumu 3.4. un 3.5. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem ar atkarības problēmām, tai skaitā:

  • Minesotas 12 soļu programma;
  • emocionālā stresa terapija (kodēšana), ietverot ārsta narkologa konsultācijas, tai skaitā psihoterapeitisko metožu lietošanu, suģestīvo terapiju un sensibilizējošo medikamentu terapiju;
  • narkologa atzinuma saņemšana MK noteikumu 3.5. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem;

6. sabiedrības izpratnes veicināšanas pasākumi par ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumiem;
7. finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla apmācība darbam ar MK noteikumu 3. punktā minētajiem bezdarbniekiem;
8. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;
9. projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

34 037 125

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.468 11.08.2015.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 9.1.1.

Piezīmes:
Papildu informācija