Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

9.1.1. Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

9.1.1.1. Subsidētās darba vietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)

Mērķa grupa:

Nelabvēlīgākā situācijā esoši bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (turpmāk – bezdarbnieki), kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
1. persona ar invaliditāti;
2. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus;
3. persona ir bijusi bez darba vismaz 24 mēnešus;
4. persona, kas ir pieaugušais ar vienu vai vairākiem apgādājamiem vai ir vecāka par 55 gadiem, ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus;
5. persona ir vecāka par 55 gadiem.

Mērķis

Pasākuma mērķis ir veicināt MK noteikumu 3. punktā minēto bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

Atbalstāmās darbības:

Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

1. subsidētās darbavietas nodrošināšana:

  • bezdarbnieku un darba devēju informēšana, piesaiste un atlase dalībai pasākumā, tai skaitā de minimis valsts atbalsta uzskaites un kontroles sistēmas izstrāde;
  • darbavietu pielāgošana MK noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto bezdarbnieku vajadzībām atbilstoši ergoterapeita sniegtajam atzinumam;
  • konsultācijas darba devējiem par MK noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto bezdarbnieku nodarbināšanu;
  • MK noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto bezdarbnieku nodarbināšanai nepieciešamo speciālistu (atbalsta personu darbā ar bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – atbalsta persona), ergoterapeitu, surdotulku) piesaiste;
  • bezdarbnieku nodarbināšana pie darba devēja un darbam nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguves nodrošināšana;

2. atbalsts reģionālajai mobilitātei;

3. projekta īstenošanas personāla apmācība darbam ar MK noteikumu 3. punktā minētajiem bezdarbniekiem, kā arī lai nodrošinātu darba devēju piesaisti;

4. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

5. projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

24 824 471

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.835 23.12.2014.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 9.1.1.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?