Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

8.5.3. Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Valsts izglītības satura centrs (VISC)

Mērķa grupa:

Profesionālo priekšmetu pedagogi, prakses vadītāji, amata meistari, profesionālās izglītības iestāžu administrācija (profesionālās izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki), nozaru pārstāvji

Mērķis

Specifiskā atbalsta mērķis ir nodrošināt izglītības iestādēm, kas īsteno sākotnējās profesionālās izglītības, kā arī profesionālās tālākizglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas (turpmāk – profesionālās izglītības iestādes), efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi.

Atbalstāmās darbības:

Specifiskā atbalsta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

1. atbalsta pasākumi profesionālās izglītības iestāžu efektīvas pārvaldības principu īstenošanai:

  • atbalsts profesionālās izglītības iestāžu attīstības stratēģiju pilnveidei un ar to saistīto cilvēkresursu attīstības plānu izstrādei vai pilnveidei;
  • atbalsts profesionālās izglītības iestāžu direktoru, to vietnieku un citu administrācijas pārstāvju, kā arī konventa pārstāvju profesionālās pilnveides pasākumiem, tajā skaitā cilvēkresursu un stratēģiskajai plānošanai, pieaugušo izglītībai, sadarbības veicināšanai ar darba devējiem, administratīvo un vadības kompetenču pilnveidei un digitālajai pratībai;

2. atbalsts profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu, prakses vadītāju un amata meistaru, darba vidē balstīto mācību vadītāju un administrācijas pārstāvju vispārīgo pamatprasmju un profesionālo prasmju pilnveidei, tajā skaitā pedagoģiskās kompetences attīstīšanai;

3. atbalsta pasākumi mentoringa procesam, nodrošinot profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu, iestāžu direktoru, to vietnieku un citu administrācijas pārstāvju, prakses vadītāju, darba vidē balstītu mācību vadītāju un amata meistaru profesionālo pilnveidi stažēšanās pasākumos uzņēmumos un organizācijās Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī jauno pedagogu pedagoģijas un vadības prasmju praktiskajai izmantošanai;

4. atbalsta pasākumi nozaru pārstāvjiem kapacitātes palielināšanai profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanā un eksaminācijā;

5. projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana;

6. informācija par projekta īstenošanu un publicitātes pasākumi.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

5 516 580

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.280 03.05.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 8.5.3.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?