Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

8.5.1. Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Latvijas darba devēju konfederācija (LDDK)

Mērķa grupa:

Profesionālo izglītības programmu audzēkņi

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Darba vidē balstītu mācību pie komersanta, biedrībā vai nodibinājumā un pie amata meistara vai uzņēmumā īstenošana profesionālajā izglītībā, kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un mācību prakses īstenošana pie komersanta, biedrībā vai nodibinājumā vai sadarbībā ar uzņēmēju profesionālās vidējās un arodizglītības programmu apguvē.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

18 646 580

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 483 15.07.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 8.5.1.

Piezīmes:

Projektu iesniegumu atlase

Papildu informācija