Oups
Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

8.4.1. Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:
Mērķa grupa:
Mērķis

Specifiskā atbalsta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu

Atbalstāmās darbības:
 •  mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana un atbilstības izvērtēšana darba tirgus prasībām un tā attīstības vajadzībām, kā arī personības izaugsmes interesēm;
 • atbalsts profesionālās tālākizglītības programmu apguvei, kas nodarbinātajam dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju;
 • atbalsts profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvei, kas nodarbinātajam dod iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes;
 • atbalsts neformālās izglītības programmu apguvei, kas ietver darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi. Nodarbinātajam pēc neformālās izglītības programmu apguves izsniedz iegūtās zināšanas apliecinošu dokumentu;
 • atbalsts karjeras konsultanta pakalpojumiem;
 • atbalsts ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai;
 • papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei šo noteikumu 18.2., 18.3., 18.4. un 18.6. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās:
 • mērķa grupas informēšana un piesaiste dalībai projektā;
 • informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam attīstība un uzturēšana personu reģistrēšanas un datu uzkrāšanas nodrošināšanai;
 • informācija par projekta īstenošanu un publicitātes pasākumi;
 • projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana;
 • sadarbības partneru informēšanas pasākumi par nodarbināto profesionālās kompetences pilnveides pasākumiem.
Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

22 979 380 EUR

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 474 15.07.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 8.4.1.

Piezīmes:

Projektu iesniegumu atlase

Papildu informācija