Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

8.3.6. Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

8.3.6.2. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM)

Mērķa grupa:

Valsts institūcijas, kas ir atbildīgas par izglītības satura izstrādi, pārraudzību, izglītības kvalitātes novērtēšanu, kā arī starptautisko pētījumu īstenošanu izglītības un zinātnes politikas jomā

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Vienotu kritēriju atlases metodoloģijas izstrāde izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšanai starptautiskā, nacionālā un individuālā līmenī, t.sk. pētījums par izglītības monitoringa indikatoriem un metodoloģiju; izglītības politikas īstenošanas un ietekmes novērtēšanas pētnieku tīkla, kas spēj nodrošināt politikas veidošanai nepieciešamo jautājumu izpēti, izveide zinātniskajās institūcijās.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

1 457 205

Saistošie noteikumi:

-

Apstiprinātie kritēriji
Piezīmes:

-

Papildu informācija